Πολλοί  Έλληνες έφυγαν από την Ελλάδα πριν περίπου δέκα (10) χρόνια αναζητώντας κυρίως μεγαλύτερο εισόδημα σε χώρες του εξωτερικού.

Το κράτος για να τους προσελκύσει να επιστρέψουν στη χώρα μας, ψήφισε τον Νόμο 4172/2013, σύμφωνα με τον οποίο, όσοι αποφασίσουν να γυρίσουν και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην Ελλάδα θα έχουν φορολογικά πλεονεκτήματα.

Ο νόμος αφορά φυσικά πρόσωπα που είτε θα απασχολούνται στην Ελλάδα σαν μισθωτοί είτε με δική τους επιχείρηση, απαραίτητη προϋπόθεση μεταξύ άλλων, να μην είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα.

Ακολουθεί απόσπασμα της εγκυκλίου Ε.2029 (24.03.2022) με θέμα «Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)»:

Η εγκύκλιος αφορά τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ και εμπίπτουν στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή του άρθρου αυτού.

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και σε συνέχεια της Ε.2224/2021 εγκυκλίου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Αναφορικά με τον τρόπο προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΦΕ.

 

  1.  Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν.4758/2020 (Α’ 242) προστέθηκε περίπτωση ι΄ στο άρθρο 33 του ν.4172/2013 (ΚΥΕ) με ισχύ από 01.01.2021 σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 81 του ίδιου νόμου, με την οποία ορίζεται ότι δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ, για το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει της κατοικίας ή του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.

 

  1. Περαιτέρω, στην παρ. 6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1087/2021 (Β΄1691) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ προβλέπεται ότι για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΦΕ, φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει της κατοικίας και του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.

 

  1. Βάσει των ως άνω, διευκρινίζεται ότι για φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ, δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει κατοικίας (κύριας και δευτερευουσών) ή/και επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ανεξαρτήτως αριθμού οχημάτων).

 

Β. Αναφορικά με την έννοια της νέας θέσης εργασίας

 

  1. Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, διευκρινίζεται ότι νέα θέση εργασίας υφίσταται τόσο σε περίπτωση αύξησης (σε απόλυτους αριθμούς) του αριθμού των απασχολουμένων, κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας από το φυσικό πρόσωπο που αιτείται την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όσο και στην περίπτωση που ο αιτών προσλαμβάνεται για να καλύψει νέα θέση σε υφιστάμενο τμήμα ή σε υφιστάμενη ειδικότητα ή για να καλύψει νέα ειδικότητα ή θέση σε νέο τμήμα στο οργανόγραμμα του ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ή της μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, ακόμα και αν ο αριθμός των απασχολουμένων συνολικά δεν αυξάνεται. ΢ε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για να πληρούται ο σκοπός της διάταξης του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ για τη δημιουργία της νέας θέσης εργασίας είναι να μην προκύψει ακολούθως μείωση των θέσεων εργασίας της ίδιας ειδικότητας ή των ίδιων καθηκόντων με αυτή που καταλαμβάνει ο υπαχθείς στις διατάξεις, για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι μηνών.

 

  1. Επίσης, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη, δεν θεωρείται ότι μεταβάλλεται η θέση εργασίας του υπαχθέντος στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ φυσικού προσώπου, το οποίο συνεχίζει να υπάγεται στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου αυτού.

 

Από την έκδοση της παρούσας, κάθε άλλη εγκύκλιος με αντίθετο περιεχόμενο ως προς την ερμηνεία της έννοιας της νέας θέσης εργασίας, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, παύει να ισχύει. Σα οριζόμενα στην παρούσα για την έννοια της νέας θέσης.

Γ. Λοιπά θέματα

  1. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παρ.6 του άρθρου 15 του ΚΦΕ και του τελευταίου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 40 του ΚΦΕ, των φυσικών προσώπων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, τυχόν εισοδήματά τους από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν έχουν υπαχθεί στην εν λόγω διάταξη, καθώς και εισοδήματα από ακίνητη περιουσία, συναθροίζονται με το σύνολο των υπαχθέντων στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ εισοδημάτων τους για τον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος Η σχετική ερμηνευτική θέση της παρ. 21 της Ε 2224/2021 συμπληρώνεται με την παρούσα.
  2. Κατά τα λοιπά θέματα ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ε.2224/2021 εγκύκλιο.

 

Κάθε περίπτωση όμως χρειάζεται να εξετάζεται διαφορετικά, είτε γιατί πολλοί δεν είχαν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό όταν έφυγαν, είτε γιατί σε πολλές περιπτώσεις η φορολογία μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών είναι αρκετά διαφορετική και χρειάζεται να επεξηγηθεί καταλλήλως.

 

Για ολόκληρη την εγκύκλιο πατήστε εδώ  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ-ΑΡΘΡΟ 5Γ ΤΟΥ Ν. 4172/2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *